tailieunhanh - Công văn 183/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Công văn 183/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn Singapore | BỘ XÂY DỰNG ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 183/BXD-KHCN V/v: áp dụng TC Singapore Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH Bất động sản GUOCOLAND Bình dương Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số GLBD/AUTHO/LTR/012/09 ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Công ty TNHH Bất động sản GUOCOLAND Bình dương về việc đề nghị thoả thuận áp dụng tiêu chuẩn Singapore cho công trình Guocoland Bình dương, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tiêu chuẩn Singapore cho ban công đối với nhà cao tầng theo Thông tư URA/PB/2007/01-DCD ngày 05/02/2007 được phát hành bởi cơ quan quản lý quy hoạch đô thị Singapore là tài liệu hướng dẫn thiết kế, bắt buộc tuân thủ khi tiến hành xin phép xây dựng tại Singapore. Bộ Xây dựng chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trên cho dự án Khu tổ hợp thương mại Guocoland tại xã Bình hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình thiết kế xây dựng, chủ đầu tư và các bên liên quan cần tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng hiện hành của Việt Nam, cụ thể khi thiết kế ban công cần tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN 05:2008/BXD) – Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe được ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BXD ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trên đây là ý kiến trả lời, đề nghị Công ty TNHH Bất động sản GUOCOLAND Bình dương nghiên cứu để vận dụng. Nơi nhận: -Như trên -Lưu:VP, KHCN&MT. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Nguyễn Trung Hoà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.