tailieunhanh - Công văn 56/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 56/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí thiết kế công trình xây dựng | BỘ XÂY DỰNG ------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: Chi phí thiết kế công trình xây dựng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận Trả lời văn bản số 963/STC-ĐT ngày 27/2/2009 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về chi phí thiết kế công trình xây dựng; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định như hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng (và trước đây là Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình được áp dụng cho công trình). Đối với công trình xây dựng sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc thiết kế lặp lại, do việc sử dụng lại các tài liệu đã có để thiết kế thì chi phí thiết kế được điều chỉnh giảm với các hệ số như hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng. Trường hợp do đặc thù của địa phương, chủ đầu tư không sử dụng được thiết kế mẫu đã ban hành, thì chi phí thiết kế được xác định như định mức chi phí theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng. Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (đã ký) Phạm Văn Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.