tailieunhanh - Công văn 526/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 526/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về tỷ trọng của chi phí thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 526/BXD-KTXD V/v: Tỷ trọng của chi phí thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009 Kính gửi: Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc Trả lời văn bản số 59/CV-QLDAKT ngày 19/3/2009 của Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc về tỷ trọng của chi phí thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng; Việc xác định tỷ trọng của chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc quyết định. Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.