tailieunhanh - Trắc nghiệm dao động cơ học

Tài liệu tam khảo các câu hỏi Trắc nghiệm dao động cơ học | iiKMire CÂC CÂU HỎI TRAC NGHIỆM PHAN DAO ĐỘNG Cơ HỌC Cau 1 Dao động điều hòa là A. Dao động cò phương trình tuàn thềò qui luật hình sin hoặc cosin đòi với thời gian. B. Co chu kỳ riềng phu thuOc vao đạc tính cua hề dao đọng C. co cơ nang la khOng đoi va tỉ lề vơi bình phương biền đo D. A B c đều đung Cau 2 Cơ nang cua một con lac lo xo tỉ lề thuân vơi A. Li đo dao đông B. Biền đo dao đông c. Bình phương biền đo dao đong D. Tan sO dao đong Cau 3 Cho con lac lo xo dao đong khOng ma sat trền măt phang nghiềng 1 gOc a so vơi măt phang nam ngang đau trền co định đau dươi gan vạt m lo xo đo cưng K. Khi qua cau can bang đo gian lo xo la Al gia tOc trong trương g. Chu kỳ dao đong la Al C. T 2n . gsin a Al B. T 2n g D. T 2n a A. T 2n g Cau 4 Nếu chon gốc toa đo ơ vị trí can bang thì ơ thơi điềm t hề thưc đọc lạp diền ta liền hề giữa li đo x biền đo A vân tOc v va tan sO gOc w cua vạt dao động điều hOa la A. A2 v2 2x2 B. 2A2 2x2 v2 C. 2 x2 2A2 v2 D. 2v2 2x2 A2 Cau 5 Vạn tOc tưc thơi trong dao đOng điều hOa biền đoi A. Cung pha vơi li đo B. Ngươc pha vơi li đo C. Lềch pha vuOng gOc so vơi li đo D. Lềch pha 4 so vơi li đo Cau 6 Gia tOc tức thơi trong dao đOng điều hOa biền đoi A. Cung pha vơi li đo B. Ngươc pha vơi li đo C. Lềch pha vuOng gOc so vơi li đo D. Lềch pha so vơi li đo 4 Cau 7 Trong mOt dao đOng điều hOa đai lương nao sau đay cua dao đOng khOng phu thuOc vao điều kiền ban đau A. Biền đo dao đOng B. Tan sO C. Pha ban đau D. Cơ nang toan phan Cau 8 Trong dao đOng cua con lac lo xo nhan xềt nao sau đay la sai A. Chu kỳ riềng chỉ phu thuOc vao đăc tính cua hề dao đOng B. Lực can cua mOi trương la nguyền nhan lam cho dao đOng tat dan C. ĐOng nang la đai lương khOng bảo toan D. Biền đo dao đOng cương bức chỉ phu thuOc vao biền đo cua ngoai lưc tuan hoan Cau 9 Trong dao đOng cua con lac đơn nhan xềt nao sau đay la sai 1 A. Điều kiện để nó dao động điều hòa là biên độ góc phải nhỏ B. Cơ nàng E 2 Kso2 C. Biền đỏ dao đỏng cương bức chỉ phu thuộc vào biền đỏ ngoại lực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.