tailieunhanh - LẬP TRÌNH SOCKET

Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong truyền thông trên mạng máy tính. Socket là một phương thức thực hiện truyền thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất. Socket được sử dụng để một tiến trình “nói chuyện” với một tiến trình khác. Nhiều ứng dụng thông dụng hiện nay sử dụng kỹ thuật socket như: trình duyệt web, email client, | LẬP TRÌNH SOCKET Khoa Mạng máy tính & Truyền thông - Đại học Công nghệ Thông tin - Nội dung Giới thiệu lập trình socket TCP/IP Socket và TCP/IP Lập trình Winsock Cấu trúc chương trình ứng dụng Sử dụng IDE: Visual C++ Tổng kết Ký hiệu viết tắt IPC: InterProcess Communication BSD: Berkeley Software Distribution TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol IP: Internet Protocol Giới thiệu về Sockets Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong truyền thông trên mạng máy tính Socket là một phương thức thực hiện truyền thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất. Socket được sử dụng để một tiến trình “nói chuyện” với một tiến trình khác. Nhiều ứng dụng thông dụng hiện nay sử dụng kỹ thuật socket như: trình duyệt web, email client, Socket API Giao diện lập trình socket trên Windows, winsock, là một đặc tả của nhiều hãng phần mềm nhằm chuẩn hóa cách thức sử dụng TCP/IP trên Windows. Socket API dựa trên nền Berkeley socket. Trong BSD Unix, socket là một phần trong kernel của hệ điều hành. Nó cung cấp các dịch vụ IPC cục bộ hoặc giữa các tiến trình trên mạng Trong MS-DOS, Windows, MacOS và OS/2, sockets được cung cấp dưới dạng các thư viện lập trình. Các loại socket Stream socket: TCP socket Datagram socket: UDP socket Raw socket: IP socket TCP/IP (1) TCP/IP là một bộ giao thức, được xây dựng dựa trên kỹ thuật “phi kết nối”. Dữ liệu được truyền theo từng dãy các gói tin đơn lẻ. TCP được sử dụng cho các dịch vụ với khả năng truyền dữ liệu lớn và một kết nối liên tục UDP thường được sử dụng cho các thao tác tìm kiếm nhanh hay các truy vấn đơn lẻ TCP/IP (2) Thông thường, các ứng dụng TCP/IP sử dụng 4 lớp: Một giao thức ứng dụng, chẳng hạn như email, ftp hay www Một giao thức cung cấp các dịch vụ cần thiết cho các ứng dụng, chẳng hạn như TCP/UDP IP cung cấp dịch vụ cơ bản chuyển giao các gói tin đến đúng địa chỉ đích Các giao thức cần thiết để quản lý phương tiện truyền dẫn vật lý, chẳng hạn như Ethernet hay một đường nối điểm | LẬP TRÌNH SOCKET Khoa Mạng máy tính & Truyền thông - Đại học Công nghệ Thông tin - Nội dung Giới thiệu lập trình socket TCP/IP Socket và TCP/IP Lập trình Winsock Cấu trúc chương trình ứng dụng Sử dụng IDE: Visual C++ Tổng kết Ký hiệu viết tắt IPC: InterProcess Communication BSD: Berkeley Software Distribution TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol IP: Internet Protocol Giới thiệu về Sockets Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong truyền thông trên mạng máy tính Socket là một phương thức thực hiện truyền thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất. Socket được sử dụng để một tiến trình “nói chuyện” với một tiến trình khác. Nhiều ứng dụng thông dụng hiện nay sử dụng kỹ thuật socket như: trình duyệt web, email client, Socket API Giao diện lập trình socket trên Windows, winsock, là một đặc tả của nhiều hãng phần mềm nhằm chuẩn hóa cách thức sử dụng TCP/IP trên Windows. Socket API dựa trên nền Berkeley socket. Trong BSD Unix, socket là một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.