tailieunhanh - Thông tư Số: 27/2010/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 27/2010/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ SỬA CHỮA LỚN, XÂY DỰNG NHỎ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÀNG NĂM TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ . | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 27 2010 TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 5 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ SỬA CHỮA LỚN XÂY DỰNG NHỎ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÀNG NĂM TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ Căn cứ Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 01 2008 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghị định 75 2009 NĐ-CP ngày 10 9 2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 3 1 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Nghị định số 85 2009 NĐ-CP ngày 15 10 2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Căn cứ Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83 2009 NĐ-CP ngày 15 10 2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn về quy trình thủ tục đầu tư sửa chữa lớn xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn về quy trình thủ tục đầu tư sửa chữa lớn xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1 1. Các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    97    0    03-02-2023
8    116    1    03-02-2023
287    106    0    03-02-2023
7    95    2    03-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.