tailieunhanh - Công văn 1134/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1134/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 1134/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 794/SKHĐT ngày 14/05/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận xin ý kiến về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng, “Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình là dự án đầu tư xây dựng công trình rút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định”. Như vậy, đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp tỉnh thì theo khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án (bao gồm cả Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. 2. Đối với trường hợp dự án hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện thì việc giao cho Phòng chuyên môn nào làm đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Cao Lại Quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
299    110    1    01-02-2023
5    119    0    01-02-2023
8    114    1    01-02-2023
40    90    0    01-02-2023
2    98    0    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.