tailieunhanh - Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác 1

Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác 16. Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác Diễn đạt kết quả của một yếu tố tưởng tượng: Sẽ If I was asked to work on Sunday I should resign. | Cách dùng should trong một sô trường hợp cụ thể khác 16. Cách dùng should trong một sô trường hợp cụ thể khác . Diễn đạt kết quả của một yếu tố tưởng tượng Sẽ If I was asked to work on Sunday I should resign. . Dùng trong mệnh đề có that sau những tính từ chỉ trạng thái như anxious sorry concerned happy delighted. Lấy làm . rằng lấy làm .vì I m anxious that she should be well cared for. Tôi lo lắng rằng liệu cô ấy có được săn sóc tốt không We are sorry that you should feel uncomfortable Chúng tôi lấy làm tiếc vì anh thấy không được thoải mái That you should speak to him like that is quite astonishing Cái cách mà anh nói với anh ấy như vậy quả là đáng ngạc nhiên . . Dùng với if in case để chỉ một điều khó có thể xảy ra người ta đưa ra ý kiến chỉ đề phòng ngừa. If you should change your mind please let me know. In case he should have forgotten to go to the airport nobody will be there to meet her. Ngộ nhỡ ông ấy quên ra sân bay thì sẽ không có ai ở đó đón cô ta mất . Dùng sau so that in order that để chỉ mục đích Thay cho would could He put the cases in the car so that he should be .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.