tailieunhanh - Công văn 460/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu công tác lập dự án, thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu

Công văn 460/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu công tác lập dự án, thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số w TTg - KTN V v chi định thầu công tác lập dự án trìnhcầu Gữa Đại và nat oaú câu. A M ÌVT -- thiết kế cô CÔNG THÕNG TIN ĐÌ CÔNG VẠN ĩ EN Sò . à . Ng ãy. 1 .tháng . . KÍnh chuyến . . Hà Nội ngày Ẩ tháng 4 năm 2009 Kính gửi - Uỷ ban nhân dân tình Quảng Nam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Ưỷ ban nhân dân tỉnh Quàng Nam Tờ trình số 619 TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản số 1931 BKH-QLĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009 về việc chỉ định thầu công tác lập dự án thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau 1. Đồng ý Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với công tác lập dự án thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu. 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm về năng lực của Nhà thầu quyết định theo thẩm quyền và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành. . Nơi nhận - Như trên - Thủ tướng Chính phủ - Phó TTg Hoàng Trung Hải - VPCP BTCN PCN Văn Trọng Lý Cổng TTĐT các Vụ KTTH TKBT - Lưu VT KTN 5 . Hong a b

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.