tailieunhanh - Công văn 463/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 463/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các gói thầu Dự án đường ống dấn khí lô B - Ô Môn | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 463 TTg-KTN V v chỉ định thầu các gói thầu Dự án đường ống dẫn khí lô B- Ổ Môn. Hà Nội ngày OA thảngẠ năm 2009 CỔNG THÔN N g ảỷ áng . ị. rìa rõ . ặ. - Bộ Ke hoạch và Đầu tư - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kinh chưy ị dê nghị của Tập ứohn Dầu khí Việt Nam công văn số 1606 TTr-DKVN ngày 12 tháng 3 năm 2009 ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn sổ 1834 BKH-QLĐT ngày 20 tháng 3 năm 2009 về việc chỉ định thầu các gói thầu Thiết kế tổng thể FEED và gói thầu EPC Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau 1. Đồng ý việc chỉ định thầu các gói thầu FEED và EPC của Dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn như đề nghị của Bộ Ke hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện chỉ định thầu theo quy định hiện hành. 2. Tách gói thầu tư vẩn FEED độc lập với gói thầu EPC. 3. Đổi với vật tư thiết bị đường ổng thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành. 4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm bảo đảm đồng bộ- giữa tiến độ của Dự án đường ống dẫn khí lô B- Ô Môn với tiến độ của các dự án khai thác và sử dụng khí. . Noi nhận - Như trên - Thủ tướng PTTg Hoàng Trung Hải - Các Bộ XD CT TC - VPCP BTCN PCN Văn Trọng Lý cổng TTĐT Các Vụ TH TKBT - Lưu ỸT KTN 4 MT. 4 b . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    106    0    30-01-2023
108    91    0    30-01-2023
5    104    0    30-01-2023
6    92    0    30-01-2023
4    96    0    30-01-2023
4    94    0    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.