tailieunhanh - Giáo trình SAP 2000 - Trình đơn Draw

Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - Trình đơn Draw | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LUC B6 TRÌNH ĐƠN DRAW III. TRÌNH ĐƠN DRAW 1. THAY ĐOI DANG PHAN TỬ Chế độ thay đổi dạng được dung để soạn thảo kiểu phau tử hoặc hình dạng phần tử. Với sự trợ giup cua chế độ nảy nổ cổ thể di chuyển phản tử thanh hoặc phản tử tấm vổ. Để di chuyển hoăc thay đoi phan tử tấm vo ban thực hiện nhử sau Nhấn F7 trển ban phím để xuất hiên lửới. Nhấp chon vao mat phang 2D. Dùng chuột nhấp chọn vào thanh hoặc phần tử tấm vỏ mà bạn muôn dịch chuyển như hình con trô chỉ bển trển. Tiếp thểo ban vao trình đớn Draw Reshape Element Để dể nhìn thấy ban hay phong lớn vung nhìn Draw Select Assign Analyze Disp _ I I II jS IMI 3-d xy xz y Zoom In One Step 22 X Bây giờ ban nhấp và giữ chuột vào phần tử cần di chuyển sau đó kéo đến vị trí mà bạn muôn thay đói và thà chuột ra. THIẾT kê vơi sử trơ giúp của may tính 283 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH 2. THÊM NÚT VÀO Sơ Đồ KET CAU Add Special Joints Trong khi tạo mô hình trong Sap 2000 bạn không cần định nghĩa trước các nut. Nut sẽ đước thẽm váo môt cách tự đông đến cuối hoác điẽm nôi cua các phán tư. Các nut đạc biẽt lá nhưng nut má no được thẽm váo do ngưới dung. Viẽc them nut chỉ cán thiết khi cán vẽ phán tử liẽn kết phi tuyến NLLink. Đẽ thẽm nut bán váo trình đớn Draw Add Special Joint Draw Select Assign Analyze Disp Reshape Element Add Special Joint Draw Frame Element Draw Shell Element Draw NLLink Element T Khi đo bán thấy biểu tượng mui tên xuất hiện bạn dùng mui tên này nhấp chọn vào điểm mà bạn muOn thêm nut và thà chuọt rạ bạn thấy mọt nùt vừà được hình thành như hình bẽn dưới Đẽ vẽ phán tử thánh trước tiẽn bán váo trình đớn Draw Draw Frame Element. THIÊT KÊ VƠI Sự TRƠ GIÚP CÚA MÀY TÍNH 284 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Bây giờ bạn thấy biểu tượng mui tên xuất hiện khi đó ban dung mui tên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.