tailieunhanh - Thuốc trợ tim

Nguồn gốc từ thực vật: các loài Digitalis, Strophantus - Cấu trúc hoá học gần giống nhau: đều có nhân steroid nối với vòng lacton không bão hòa ở C17, gọi là aglycon hoặc , có tác dụng chống suy tim. Vị trí C 3 nối với một hoặc nhiều phân tử đường( ), không có tác dụng dược lý nhưng ảnh hưởng đến dược động học của thuốc. - Hiện chỉ còn digoxin và digitoxin được dùng ở lâm sàng. Digitoxin khác digoxin là không có OH ở C 12 vì thế ít tan trong nước hơn. - Các. | Dược LÝ HỌC 2007 - ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC sĩ ĐA KHOA Bài 22 THUÕC TRỢ TIM MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng 1. Nêu được mối liên quan giữa cấu trúc hổa học và dược động học của thuốc loại glycosid 2. Phân tích được cơ chế tác dụng và độc tính của digitalis 3. Phân biệt được chỉ định và chống chỉ định của digitalis và strophantus 4. Trình bày được cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của hai nhổm thuốc trợ tim do làm tăng AMPv Thuốc trợ tim là những thuốc có tác dụng làm tăng lực co bóp của cơ tim dùng trong các trường hợp suy tim. Các thuốc được chia làm 2 nhóm - Thuốc loại glycosid được chỉ định trong suy tim mạn. - Thuốc không phải glycosid dùng trong suy tim cấp tính. 1. THUÕC LOẠI GLYCOSID GLYCOSID TRỢ TIM DIGITALIS Các thuốc loại này đều có 3 đặc điểm chung - Tất cả đều có nguân gèc tõ thùc vẼt loụi Digitalis Strophantus - CÊu tróc hac gQn gièng nhau Òu cã nh n steroid nèi víi vBng lacton kh ng b o hBa ẽ C17 gai lp aglycon hoíc genin cã dông chèng suy tim. Vl trÝ C3 nèi víi mét hoíc nhiÒu ph n tỏ êng ose kh ng cã dông d ĩc lý nh ng Inh h eng Õn d ĩc éng hac cna thuèc. - HiOn ch0 cBn digoxin vụ digitoxin ĩc dTng e l m spng. Digitoxin digoxin lp kh ng cã OH e C12 vx thÕ Ýt tan trong n íc h-n. - thuèc dông tran tim theo cTng mét c- chõ. Digoxin . Dược động học . Hấp thu Dược LÝ HỌC 2007 - ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC sĩ ĐA KHOA Glycosid kh ng ion ĩc khuÕch thô éng qua èng tiau hãa d1 dpy t4 trụng ruét non thuèc cpng tan trong_ lipid cpng dô khuÕch . nhãm -OH cna genin lp nh ng cùc a n íc lpm hin chõ é tan trong lipid cna thuèc - Digitoxin ch0 cã mét nhãm -OH tù do ẽ C14 nan dô tan trong lipid ĩc hÊp thu hopn topn khi uèng. - Uabain cã 5 nhãm OH tù do kh ng hÊp thu qua êng tiau nan phii tiam tÜnh mich. HiÖn kh ng cßn ĩc ding n a. - Digoxin cã 2 nhãm -OH tù do hÊp thu qua êng tiau hãa tèt h-n uabain nh ng kh ng hopn topn nh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.