tailieunhanh - Công văn 1193/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1193/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu đối với Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số : 1193 /BXD-HĐXD V/v: Giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu đối với Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 Kính gửi : Văn phòng Chính phủ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3957/VPCP-KTN ngày 12/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu đối với Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt đã được triển khai xây dựng theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 7/4/2004 của Thủ tướng Chính Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 05/10/2004 và số 135/TB-VPCP ngày 30/8/2006 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận đồng ý Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt được áp dụng cơ chế ban hành tại các công văn số 797/CP-CN ngày 16/7/2003 và số 400/CP-CN ngày 26/3/2004 của Chính phủ. Vì vậy Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt được áp dụng các nội dung quy định tại Văn bản số 174/TTg-KTN ngày 09/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797-400. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét , quyết định. Nơi nhận : -Như trên -Lưu: VP, HĐXD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.