tailieunhanh - Pixel Sites

Tham khảo tài liệu pixel sites , công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DREAWEAVER 8 BÌA 10 NGÀY SOẠN SÁCH DREAMWEAVER 8 CỦA KS TRẦN VIỆT AN SITES : Hiển thị các Files trên Desktop . 1. Menu Site > Manage Sites > Ra bảng Manage Sites > Nhấp New > Site > Chọn Tab Advanced > Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) > Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các Pixel Sites > Chọn Desktop > Nhấp Thẻ Select > Ok. 3. Bảng Updating The Site Cache chạy tải về > Done . 4. Bên Phải : Cột Panel Files đẽ hiện đủ các Files trên desktop. (H1). CHỈNH 1 SITE ( Trang Web ) : 1. Menu Site > Manage Sites > New > Site > Site name nhập : website8. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder > Desktop > website8> Select > Ok. 3. Ra Bảng Manage Sites > Đang chọn website8 > Edit > Chọn Thẻ Advanced. 4. Cột Trái là các hạng Mục bạn cần chọn để thay đổi Site website8 nầy. Khi bạn chọn 1 Hạng Mục thì bÊN Phải sẽ hiển thị các Trường tương ứng để bạn nhập thay đổi. 5. Thí dụ : Cột Trái chọn REMOTE INFO ( Vào Site Từ Xa ) : Access chọn FTP. FTP Host : ( Host của trang Web website8). Log In : utbinh005. Password : ooooooooo> Nhấp Nút Save. Nhấp Thẻ TEST để kiểm tra sự kết nối giữa Dreamweaver và Host nầy . Ra bảng Thông báo kết nối hoàn tất > OK . (H2). 6. Các thay đổi hiển thị trong Bảng nầy , bạn đánh dấu các tùy chọn mà bạn muốn thực hiện > Ok > Ra Bảng Manage Sites > Done.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.