tailieunhanh - Cách dùng like và as

Cách dùng like và as Khi muốn diễn đạt sự so sánh giống nhau ,ta có thể dùng: *Like (trường hợp này nó là 1 giới từ):-luôn phải theo sau là 1 noun(a princess,a palace) hoặc 1 pronoun (me,this) hoặc -ing(walking).Bạn cũng có thể dùng mẫu câu:like sth/sb -ing. -nghĩa là "giống như". | Cách dùng like và as Khi muốn diễn đạt sự so sánh giống nhau ta có thể dùng Like trường hợp này nó là 1 giới từ -luôn phải theo sau là 1 noun a princess a palace hoặc 1 pronoun me this hoặc -ing walking .Bạn cũng có thể dùng mẫu câu like sth sb -ing. -nghĩa là giống như . Eg His eyes is like his father. What s that noise It sounds like a baby crying. It s like walking on ice. She looks beautyful-like a princess. like cũng được sử dụng khi đưa ra ví dụ như such as like such as N . Eg Junk food such as like fizzy drinks and hamburgers have invaded the whole word. As N để nói cái gì là thật hoặc đã là như vậy nhất là khi nói về nghề nghiệp của ai đó hoặc ta dùng cái đó như thế nào A few years ago I worked as a bus driver. .tôi làm nghề lái xe khách Tôi thực sự đã là người lái xe khách . During the war this hotel was used as a hospital. .được dùng làm bệnh viện The news of her dead came as a great shock. .như 1 cú sốc Nó thực sự là 1 cú sốc . As your lawyer I wouldn t advise it. as giới từ với tư cách là.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN