tailieunhanh - Giáo trình SAP 2000 - Giao diện đồ họa

Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - Giao diện đồ họa | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LỤC B4 GIAO DIẾN ĐỒ họa TRÌNH ĐƠN VẾ PHOI canh vA đO HỌA VIẾW III. TRÌNH ĐƠN VE PHOI CANH VA Đồ HỌA VIEW 1. PHOI CANH 3 CHIEU Select 3-D Views Trong quá trình tính toán đôi khi bạn hoàn toàn dựa vào sự trơ giúp cua câu true 3-D Views. Cách chon nhanh là bạn dung chuột nháp chon vào biểu tựơng 3-d trên thành cong cu . Draw Select Assign Analyze Display Design Options 3-d xy xz yz B 1. Bàn co thê chon mọt càch khàc là vào trình đơn View Set 3D View hoàc dung to hơp phím Shift F3. Hộp thoại Set 3D View xuất hiện Trong hộp thoại Set 3D View View Direction Angle Hướng gộc nhìn quan sất Plan Mạt bạng Elevation Cạo độ Aperture ĐỌ mớ goc nhìn View Define Draw Select Assign Set 3D View. Shift F3 Set 2D View. Ip Shift Ctrl F1 2. PHồI CANH 2 CHIEU Select 2-D Views Dê dàng xày dựng cấu truc khi làm viêc trong màt phàng hình chiếu 2-D hoàc phoi cành phàng bàng càch vào trình đơn View Set 2D View hoàc dung to hơp phím Shift Ctrl F1. THIET KE VỚI Sự TRỢ GIÚP CỦA MAY TÍNH 259 BIÊN SOAN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Hộp thoại Set 2D View xuất hiện Trong hộp thoại Set 3D View Tại Plan bạn dung chuột nhấp chộn vấo mạt phang Y-Z X-Z X-Z. hạy bạn nhấp trực tiếp vạo tọạ đọ X Y Z mạ mạt phạng cạn quạn sạt 3. ĐẶT GIƠI HAN CHO VUNG KẾT cAu Set Limits 3. Set Limits cho phệp bạn quạn sạt môt phạn kết cấu xuất hiện trến mạn hình theo phựơng X Y Z. 4. Dung chuôt nhấp chon View Set Limits. View Define Draw Select Assign Set 3D View. Shift F3 Set 2D View. Shift Ctrl Fl Set Limits. . Set Elements. t5trl E Rubberband Zoom F2 Restore Full View F3 Hộp thoại Set Limits xuất hiện THIET KE VỚI Sự TRỢ GIÚP CỦA MAY TÍNH 260 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Cách 1 Trong hộp thoại tại mục Choose Pláne bạn dùng chuột nhấp chọn vào mặt phang XY YZ XZ. Sử dụng chuột vẽ một hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.