tailieunhanh - Công văn 27/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Công văn 27/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức chi phí cho công tác lập, thẩm định quy hoạch phát triển nhà ở đô thị | BỘ XÂY DỰNG Số: 27/BXD-QLN V/v áp dụng định mức chi phí cho công tác lập, thẩm định quy hoạch phát triển nhà ở đô thị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Trả lời công văn số 153/SXD-PXD ngày 13/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng về định mức chi phí cho công tác lập, thẩm định quy hoạch phát triển nhà ở đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 135 Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 70 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ ban hành về việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương, các chỉ tiêu cơ bản về phát triển nhà ở phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Việc xây dựng đề án, chương trình phát triển nhà ở là quy hoạch phát triển ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, chi phí cho việc xây dựng đề án, chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và 2020 của các địa phương có thể áp dụng theo quy định của Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng căn cứ thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam ( để b/c); - UBND tỉnh Cao Bằng; - Sở KH và ĐT tỉnh Cao Bằng; - Cục QLN (2b); - Lưu VP. TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (đã ký) Nguyễn Mạnh Hà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.