tailieunhanh - Thông tư Số: 43/2010/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 Số: 43/2010/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2007/QĐBTC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH | BỘ TÀI CHÍNH Số 43 2010 TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH KÈM THEO_ QUYẾT ĐỊNH SỐ 87 2007 QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 06 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Nghị định số 118 2008 NĐ-CP ngày 27 11 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm trong Quy chế đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sau đây gọi là Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC như sau Điều 1. Sửa đổi tên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán viết tắt là TTLKCK thành Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam viết tắt là VSD . Điều 2. Sửa đổi điểm d bổ sung Điểm e Khoản 1 Điều 7 Chương III Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC như sau d. Có quy trình nghiệp vụ đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán đáp ứng được yêu cầu của VSD. e. Hệ thống có khả năng kết nối với cổng giao tiếp điện tử của VSD và phần mềm quản lý hoạt động đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán đáp ứng được yêu cầu của VSD. Điều 3. Sửa đổi bổ sung Khoản 8 Điều 12 Chương III Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC như sau 8. Bị UBCKNN rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Luật chứng khoán đối với thành viên lưu ký . Điều 4. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 18 Chương IV Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC như sau 1. Việc chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán niêm yết đăng ký giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc sau a. Người sở hữu chứng khoán muốn thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải lưu ký chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.