tailieunhanh - Thông tư Số: 14/2010/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 14/2010/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 14 2010 TT-BGDĐT Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 32 2008 NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 75 2006 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Căn cứ Quyết định số 38 2009 QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định như sau Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng đại học. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2010 và thay thế Quyết định số 2301 QĐ-LB ngày 22 tháng 12 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo đại học nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Giám đốc các đại học học viện Hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Nơi nhận - Văn phòng Chính phủ - Ban Tuyên giáo TW - Uỷ ban VHGD TN TNNĐ của QH - Kiểm toán Nhà nước - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Công báo - Website Chính phủ - Như Điều 3 để thực hiện KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Vũ Luận - Website Bộ GD ĐT - Lưu VT Vụ GDĐH Vụ PC. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh muc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.