tailieunhanh - Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng

Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2. | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số 563 /BXD - KHTK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- V/v Thành lập Công ty cổ phần đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Long phú 2. Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009 Kính gửi : Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 23/3/2009 giao Bộ Xây dựng chủ trì thành lập Công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 với công suất 1200MW, để áp dụng Dự án về khoa học công nghệ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máy đến 600MW ”. Để chuẩn bị cho việc thành lập Công ty cổ phần làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp thuộc Bộ có điều kiện, năng lực tham gia công ty cổ phần gửi đăng ký (nêu rõ tỷ lệ tham gia vốn điều lệ) về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2009./. Nơi nhận : - Như trên; -Bộ trưởng(để b/c). - Lưu VP, KHTC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.