tailieunhanh - Công văn 564/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 564/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 564 /BXD-KTXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 922/EVN-ĐT ngày 23/3/2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về thép chiếm chỗ trong bê tông: Định mức hao phí cho các công tác xây lắp được ban hành trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình thống nhất được xây dựng trên cơ sở quy trình công nghệ và biện pháp thi công ở mức trung bình tiên tiến; mức hao phí vật liệu, nhân công và máy thiết bị thi công ở từng công tác cũng được xác định bình quân và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp đo bóc tiên lượng hoặc quy ước để giảm bớt khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo mức hao phí bình quân và được thống nhất áp dụng chung. Khối lượng bê tông cốt thép các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông cốt thép không trừ cốt thép trong bê tông (Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 1981/BXD - KTTC ngày 29/9/2005 gửi Kiểm toán Nhà nước, số 681/BXD - KTTC ngày 19/4/2006 gửi Tổng cục V - Bộ Công an .). 2. Chi phí làm đêm: Chi phí làm đêm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2003/TT– BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình; việc lập dự toán thực hiện theo hướng dẫn trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Công tác xây lắp có làm đêm hay không tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể của từng công trình do cấp có thẩm quyền quyết định; về nguyên tắc, chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang được bổ sung thêm, đưa vào giá thành công trình (thuộc nguồn dự phòng trong tổng dự toán), đã được chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận trong hợp đồng và được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 1817/QĐ-BCN ngày 12/7/2006 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và Hợp đồng Thiết kế - Xây dựng (EPC) dự án Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang là phù hợp. Căn cứ hướng dẫn trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.