tailieunhanh - Công văn 837/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 837/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thay đổi thiết kế trong công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia | BỘ XÂY DỰNG ------------------ Số: 837/BXD-HĐXD V/v: Thay đổi thiết kế trong công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009. Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) Bộ Xây dựng nhận được công văn số 211/BQLDA-KT ngày 08/5/2009 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) về việc bỏ 04 cột trong công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Chấp thuận việc bỏ 04 cột tại 04 vị trí giao nhau của các trục X2, X9 với trục Y2, Y5 khu trưng bày các mô hình nhỏ của công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia để bảo đảm yêu cầu triển lãm, không gian trưng bày; 2. Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) thống nhất với Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), tổ chức thực hiện thiết kế kỹ thuật (thay đổi theo điểm 1) đảm bảo kết cấu, kiến trúc công trình và tiến độ thực hiện dự án Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (TTH - 03). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.