tailieunhanh - Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước | QuyÕt ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 80/2004/Q§-TTg ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc quy ®Þnh sè l­îng Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhµ n­íc Thñ t­íng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Néi vô, t¹i v¨n b¶n sè 830/TTr-BNV ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2004, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Nay quy ®Þnh sè l­îng Phã Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty nhµ n­íc, Phã Gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhµ n­íc (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc) nh­ sau: 1. Tæng c«ng ty nhµ n­íc h¹ng ®Æc biÖt ®­îc bè trÝ tèi ®a 5 (n¨m) Phã Tæng gi¸m ®èc; 2. Tæng c«ng ty nhµ n­íc kh«ng thuéc h¹ng ®Æc biÖt; doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty mÑ ®­îc bè trÝ tèi ®a 4 (bèn) Phã Tæng gi¸m ®èc; 3. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ®­îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc; doanh nghiÖp nhµ n­íc ®éc lËp quy m« lín cã Héi ®ång qu¶n trÞ; doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n do Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng qu¶n lý; doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn do Nhµ n­íc n¾m cæ phÇn chi phèi: ®­îc bè trÝ tèi ®a 3 (ba) Phã Gi¸m ®èc. 4. Tr­êng hîp doanh nghiÖp nhµ n­íc cã nhu cÇu Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc nhiÒu h¬n, ph¶i tr×nh thñ tr­ëng c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp phª duyÖt. §iÒu 2. Nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn ®ang cã sè l­îng Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc nhiÒu h¬n sè l­îng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh, s¾p xÕp xong tr­íc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 4. Bé tr­ëng Bé Néi vô cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ vµo th¸ng 12 n¨m 2004. §iÒu 5. C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng c«ng ty 91 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.