tailieunhanh - Công văn 533/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Công văn 533/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc thi tuyển kiến trúc công trình cao ốc văn phòng Dragon tower, TP Hồ Chí Minh | BỘ XÂY DỰNG ------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 533/BXD-KTQH V/v: thi tuyển kiến trúc công trình cao ốc văn phòng Dragon tower, TP Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long Trả lời Công văn số 08/PL-HTKT ngày 13/01/2009 của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long về việc thi ý tưởng kiến trúc công trình cao ốc văn phòng Dragon tower, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 15 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định : “1. Khuyến khích việc thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với công trình xây dựng có yêu cầu về kiến trúc 2. Đối với công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù thì người quyết định đầu tư quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc tối ưu đáp ứng yêu cầu mỹ quan, cảnh quan đô thị”. Do đó, việc chủ đầu tư có thể áp dụng hình thức chỉ định thiết kế công trình để tránh lãng phí kinh phí tư vấn theo đề nghị của Công ty là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Nơi nhận: - Như trên - Sở XD TP HCM - Lưu VP, Vụ KTQH (TTH 3b). TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Ngọc Chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    107    0    01-02-2023
46    110    0    01-02-2023
8    113    1    01-02-2023
204    106    0    01-02-2023
56    94    0    01-02-2023
3    100    0    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.