tailieunhanh - Giáo trình xử lý tín hiệu và lọc số 9

Các phương pháp ta sử dụng trong xử lý tín hiệu phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm của tín hiệu. Có những phương pháp riêng áp dụng cho một số loại tín hiệu nào đó. Do vậy, trước tiên ta cần xem qua cách phân loại tín hiệu liên quan đến những ứng dụng cụ thể. | Chương II Thực hiện hệ rời rạc LTI Từ phương trình mô tả quan hệ vào-ra ta thấy để thực hiện hệ LTI ta cần các khâu nhân trễ và cộng. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện hệ rời rạc ở đây ta xét cách trực tiếp- là cách thực hiện trực tiếp dựa vào phương trình sai phân mà không qua một phép bíến đổi nào 1. Dạng chuẩn tắc 1 y n a1y n -1 . aNy n - N b0x n b1x n -1 . bMx n - M y n b0x n b1x n -1 . bMx n - M -a1 y n -1 . -aN y n - N 2. Dạng chuẩn tắc 2 Để ý thấy ở dạng chuẩn tắc 1 hệ thống gồm 2 hệ mắc nối tiếp. Theo tính chất giao hoán của tổng chập thì thứ tự các hệ con mắc nối tiếp có thể thay đổi được. Do vậy ta có thể thay đổi hệ ở dạng 1 thành - 49 - Chương III Chương 3---------------------------------- PHÂN TÍCH HỆ RỜI RẠC LTI DÙNG PHÉP BIẾN ĐỔI Z Phép biến đổi Z là một công cụ quan trọng trong việc phân tích hệ rời rạc LTI. Trong chương này ta sẽ tìm hiểu về phép biến đổi Z các tính chất và ứng dụng của nó vào việc phân tích hệ rời rạc LTI. Nội dung chính chương này là - Phép biến đổi Z - Phép biến đổi Z ngược - Các tính chất của phép biến đổi Z - Phân tích hệ rời rạc LTI dựa vào hàm truyền đạt - Ưng dụng biến đổi Z để giải phương trình sai phân PHÉP BIẾN ĐỔI Z Z-Transform Phép biến đổi Z là bản sao rời rạc hóa của phép biến đổi Laplace. w st Laplace transform F s I f t e dt -w w z-transform F z X f n z- n -w Thật vậy xét tín hiệu liên tục f t và lấy mẫu nó ta được w w f t f t X sự - nT X f nT S t -nT n -w n -w Biến đổi Laplace của tín hiệu lấy mẫu còn gọi là rời rạc là cw L f. t X f nT s t - nT J-w w estdt yi f nT ỗ t-nT eTstdt J-w n -w w w w w Xf nT w - nT e- dt X f nT e - snT n -w Cho f n f nT và z esT ta có w F z X f n z- n -w w F z lz esT X f n e-STn n -w w X f nT esnT n -w L fs t Như vậy biến đổi Z với z esT chính là biến đổi Laplace của tín hiệu rời rạc. Định nghĩa phép biến đổi Z - 50 - Chương III Như vừa trình bày trên phép biến đổi Z hai phía bilateral Z-Transform của h n là H z Z h n ị h n z-n n - n Ta cũng có định nghĩa phép biến đổi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.