tailieunhanh - Công văn 87/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 87/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 13/10/2005 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán c | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 87 /BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp theo Thông tư số 16/2005/TT - BXD. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ () Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 67/ ngày 08/6/2009 của Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ () về việc điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp theo Thông tư số 16/2005/TT - BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại điểm 4 mục III Thông tư số 16/2005/TT - BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thì đối với những khối lượng xây dựng thực hiện kể từ ngày 01/10/2005 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung, tiêu chí để thương thảo, bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán mà việc điều chỉnh người lao động không được hưởng. 2. Nếu việc điều chỉnh chi phí nêu trên mà dẫn đến vượt Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ () tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, . TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Đã ký Phạm Văn Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.