tailieunhanh - Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa một số Tổng công ty nhà nước | quyÕt ®Þnh cña thñ t­íng ChÝnh phñ Sè 84/2004/Q§-TTg ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc thÝ ®iÓm cæ phÇn hãa mét sè Tæng c«ng ty nhµ n­íc thñ t­íng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­íc ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1995; C¨n cø Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 9 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng khãa IX; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng c¸c Bé: C«ng nghiÖp, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. ThÝ ®iÓm cæ phÇn hãa c¸c Tæng c«ng ty nhµ n­íc sau ®©y: 1. Tæng c«ng ty §iÖn tö - Tin häc ViÖt Nam (thuéc Bé C«ng nghiÖp), 2. Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ X©y dùng ViÖt Nam (thuéc Bé X©y dùng), 3. Tæng c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ X©y dùng (thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i). §iÒu 2. C¸c Bé: C«ng nghiÖp, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan x©y dùng §Ò ¸n thÝ ®iÓm cæ phÇn hãa c¸c Tæng c«ng ty cã tªn t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, trong ®ã ®Ò xuÊt râ nguyªn t¾c xö lý tµi chÝnh, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng trong Tæng c«ng ty khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa, tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tr­íc ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2004. §iÒu 3. Bé tr­ëng c¸c Bé: Tµi chÝnh, Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Néi vô vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan liªn quan, theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c Bé: C«ng nghiÖp, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn nhiÖm vô nãi t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.