tailieunhanh - Công văn 2188/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Công văn 2188/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Hội đồng nhân dân phường Điện Biên. Ba Đình Hà Nội xin địa điểm xây dựng trường Trung học cơ sở của phường | VÀN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ Độc lập Tự do - Hạnh phúc SốỉW VPCP- KGVX ----------------- V v HĐND phường Điện Biên Ba Đình Hà Nội xin địa điểm xây dựng trường Trung học cơ sở của phường Hà Nội ngàyữ-Ịĩháng 4 năm 2009 CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỨ CHÍNH PHÙ CỘNG VẨN ĐÊN số . Ngày. . .nănrKÚah. gửi KÍnh chuyên .ĩĩĩ. ừy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Hội đồng nhân dân phường Điện Biên Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội có văn bản số 04 CV-HĐND ngày 03 tháng 3 năm 2009 gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân kèm theo Đơn kiến nghị của Đảng ủy Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường bản sao kèm theo về việc xin địa điểm đất xây dựng trường Trung học cơ sở của phường Điện Biên Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội. về việc này Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau Đồ nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét giải quyết và báo cáo lại Phó Thủ tướng trước ngày 30 tháng 6 năm 2009. Vãn phòng Chính phủ xin thông báo để Ưỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội biết và thực hiện. . Nơi nhện - Như trên - TTg CP PTTg Nguyễn Thiện Nhân - HĐND phường Điện Biên-BĐ-HN - VPCP BTCN các PCN các Vụ KTN KTTH cồng TTĐT - Lưu VT KGVX 3 TD. 4-h KT. Bộ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Hữu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.