tailieunhanh - Quyết định Số: 15/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 15/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số 15 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM Y TẾ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 Căn cứ Nghị định số 190 2007 NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện Căn cứ Nghị định số 62 2009 NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Căn cứ Thông tư liên tịch số 06 2007 TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện Căn cứ Thông tư liên tịch số 14 2007 TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06 2007 TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Y tế -Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện Căn cứ Nghị quyết số 06 2009 NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước Căn cứ Nghị quyết số 20 2009 NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 06 2009 NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước. 1 Điều 2.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    236    0    02-03-2024
31    219    0    02-03-2024
19    212    0    02-03-2024
14    166    0    02-03-2024
7    158    0    02-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.