tailieunhanh - Đề tài nghiên cứu “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam”

VN là nước có nền văn minh NN lâu đời, NN tạo việclàm và sinh kế cho 76,5% dân số với 13,7 triệu hộ Nông thôn (Bộ NN&PTNT, năm 2007).Nghiên cứu KT Hộ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn về nền NN Việt Nam. | Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GVHD: ĐỖ KIM CHUNG Đoàn Đức Chiến Lớp KT52A. ĐH NN Hà Nội KI Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Email: manhcuongkt52a@ Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Đề tài nghiên cứu: “ Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam ”. KI Author Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Tel: 0983502996 Email: Author Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Tel: 0983502996 Email: Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam 1 Mở đầu: Hjahsd bjsjs Tại sao phải nghiên cứu đề tài này? Nghiên cứu Kinh tế Hộ để làm gì? Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Tính cấp thiết của đề tài: VN là nước có nền văn minh NN lâu đời, NN tạo việc làm và sinh kế cho 76,5% dân số với 13,7 . | Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GVHD: ĐỖ KIM CHUNG Đoàn Đức Chiến Lớp KT52A. ĐH NN Hà Nội KI Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Email: manhcuongkt52a@ Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Đề tài nghiên cứu: “ Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam ”. KI Author Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Tel: 0983502996 Email: Author Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Tel: 0983502996 Email: Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam 1 Mở đầu: Hjahsd bjsjs Tại sao phải nghiên cứu đề tài này? Nghiên cứu Kinh tế Hộ để làm gì? Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Tính cấp thiết của đề tài: VN là nước có nền văn minh NN lâu đời, NN tạo việc làm và sinh kế cho 76,5% dân số với 13,7 triệu hộ Nông thôn (Bộ NN&PTNT, năm 2007). Nghiên cứu KT Hộ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn về nền NN Việt Nam. Hộ Nông Dân là tổ chức kinh tế phổ biến nhất cho mọi nền Nông nghiệp, chiếm đại đa số trong cư dân NN. Đưa ra những giải pháp, định hướng, kiến nghị nhằm phát triển KT Hộ bền vững. Là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học trong KTNN vào thực tiễn phát triển KT hộ, chia sẻ nhũng thông tin đã nghiên cứu được với các nhóm còn lại. KI Author Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Tel: 0983502996 Email: Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: - Tìm hiểu thực trạng phát triển KT Hộ Nông dân Việt Nam trong những năm gần đây. - Đưa ra những giải pháp, định hướng, kiến nghị đề xuất để phát triển KT Hộ tốt hơn. KI Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Mục tiêu cụ thể : 1 Áp dụng lý thuyết KT Hộ - giáo trình KTNN (2008) trong quá trình .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.