tailieunhanh - Công văn 196/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Công văn 196/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xác định dự án khu nhà ở | BỘ XÂY DỰNG -------------- Số: 196 /BXD-KHCN V/v: Xác định dự án khu nhà ở CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1169/KH&ĐT-TĐ ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc xác định dự án khu nhà ở, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008) được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 chỉ đưa ra những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng. (QCXDVN 01:2008) không chi tiết các định nghĩa, khái niệm. Dự án khu nhà ở hay dự án phát triển nhà ở đã được quy định chi tiết trong các văn bản sau: Luật Nhà ở của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, tại chương III - Phát triển nhà ở đã đưa ra các mục tiêu, yêu cầu, chính sách, hình thức, đối tượng cho các dự án phát triển nhà ở. Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, tại chương II - Phát triển nhà ở đã quy định chi tiết các loại dự án phát triển nhà ở và các bước tiến hành. Trên đây là ý kiến trả lời, đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội nghiên cứu để vận dụng. Nơi nhận: -Như trên -Lưu:VP, KHCN&MT. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG đã ký Nguyễn Trung Hoà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.