tailieunhanh - Công văn 196/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Công văn 196/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xác định dự án khu nhà ở | BỘ XÂY DỰNG -------------- Số: 196 /BXD-KHCN V/v: Xác định dự án khu nhà ở CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1169/KH&ĐT-TĐ ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc xác định dự án khu nhà ở, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008) được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 chỉ đưa ra những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng. (QCXDVN 01:2008) không chi tiết các định nghĩa, khái niệm. Dự án khu nhà ở hay dự án phát triển nhà ở đã được quy định chi tiết trong các văn bản sau: Luật Nhà ở của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, tại chương III - Phát triển nhà ở đã đưa ra các mục tiêu, yêu cầu, chính sách, hình thức, đối tượng cho các dự án phát triển nhà ở. Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, tại chương II - Phát triển nhà ở đã quy định chi tiết các loại dự án phát triển nhà ở và các bước tiến hành. Trên đây là ý kiến trả lời, đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội nghiên cứu để vận dụng. Nơi nhận: -Như trên -Lưu:VP, KHCN&MT. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG đã ký Nguyễn Trung Hoà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN