tailieunhanh - Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh | 2. Tr­êng hîp c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn t¹m gi÷ hoÆc tÞch thu tµi liÖu kÕ to¸n th× ®¬n vÞ kÕ to¸n vµ ng­êi ®¹i diÖn cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn nhiÖm vô t¹m gi÷, tÞch thu tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i lËp “Biªn b¶n giao nhËn tµi liÖu kÕ to¸n”. Biªn b¶n giao nhËn tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i ghi râ: lý do, lo¹i tµi liÖu, sè l­îng tõng lo¹i tµi liÖu, hiÖn tr¹ng cña tõng lo¹i tµi liÖu bÞ t¹m gi÷ hoÆc bÞ tÞch thu; nÕu t¹m gi÷ th× ghi râ thêi gian sö dông, thêi gian tr¶ l¹i tµi liÖu kÕ to¸n. Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n vµ ng­êi ®¹i diÖn cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn t¹m gi÷, tÞch thu tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i ký tªn vµ ®ãng dÊu vµo Biªn b¶n giao nhËn tµi liÖu kÕ to¸n; ®ång thêi ph¶i sao chôp tµi liÖu kÕ to¸n bÞ t¹m gi÷ hoÆc bÞ tÞch thu vµ ký, ®ãng dÊu x¸c nhËn cña ng­êi ®¹i diÖn cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn t¹m gi÷ hoÆc tÞch thu tµi liÖu kÕ to¸n trªn tµi liÖu kÕ to¸n sao chôp. §èi víi chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh lËp trªn m¸y vi tÝnh nh­ng ch­a in ra giÊy th× c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn yªu cÇu ®¬n vÞ kÕ to¸n in ra giÊy vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc quy ®Þnh ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n tr­íc khi t¹m gi÷ hoÆc tÞch thu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.