tailieunhanh - Các dạng so sánh của tính từ và phó từ -phần 3

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ -phần 3 Phép so sánh không hợp lý Khi dùng câu so sánh nên nhớ các đối tượng dùng để so sánh phải tương đương nhau: người với người, vật với vật. Các lỗi thường mắc phải khi sử dụng câu so sánh không hợp lý được chia làm 3 loại: sở hữu cách, that of và those of. | Các dạng so sánh của tính từ và phó từ -phần 3 Phép so sánh không hợp lý Khi dùng câu so sánh nên nhớ các đối tượng dùng để so sánh phải tương đương nhau người với người vật với vật. Các lỗi thường mắc phải khi sử dụng câu so sánh không hợp lý được chia làm 3 loại sở hữu cách that of và those of. Sở hữu cách Incorrect His drawings are as perfect as his instructor. Câu này so sánh các bức tranh với người chỉ dẫn Correct His drawings are as perfect as his instructor s. instructor s instructor s drawings Dùng thêm that of cho danh từ số ít Incorrect The salary of a professor is higher than a secretary. Câu này so sánh salary với secretary Correct The salary of a professor is higher than that of a secretary. that of the salary of Dùng thêm those of cho các danh từ số nhiều Incorrect The duties of a policeman are more dangerous than a teacher. Câu này so sánh duties với teacher Correct The duties of a policeman are more dangerous than those of a teacher those of the duties of Các tính từ và phó từ đặc biệt Một số ít tính từ và phó từ có dạng thức so sánh đặc biệt. Chúng không theo các quy tắc nêu trên. Nghiên cứu bảng sau Tính từ hoặc trạng từ So sánh hơn kém So sánh nhất far farther further farthest furthest little few less least much more .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
371    109    1    01-02-2023
299    109    1    01-02-2023
35    108    0    01-02-2023
5    118    0    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.