tailieunhanh - Giáo trình Thủy văn công trình

Nước là một loại tài nguyên quý giá và được coi là vĩnh cửu. Không có nước thì không có sự sống trên hành tinh chúng ta. Nước là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động và dân sinh kinh tế của con người. Nước được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, công văn học (tiếng Anh: hydrology, gốc Hy Lạp: Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, hydrologia, nghĩa là "khoa học về nước") là ngành khoa học nghiên cứu về sự vận động, phân phối, và chất lượng của nước trên toàn bộ Trái Đất, và vì. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢl BỘ MÔN THUỶ VĂN CỒNG TRÌNH __ __ LRUCa -LrUiUlhdlXl NHÀ XUẤT BẢN NÓNG NGHIỆP 1993 CHƯƠNG I TỔNG LUẬN . TÀI NGUYÊN NƯÒC VÀ VẤN DỀ sử DỤNG TÀI NGUYÊN NƯÓC Tài nguyên nước và các dặc trưng của nó. Nước là một loại tàỉ nguyên quý giá và được coi là vĩnh cửu. Không có nước thỉ không có ự sống trên hành tỉnh chúng ta. Nưóc ỉà động lực châ yếu chi phối mọi hoạt động V dhn sinh kinh tế của con người. Nước được sử dụng rộng răỉ trong sản xuất nông nghiệp công nghiệp thủy điện giao thông vận tải chân nuối thủy hải sản . Trén hành tỉnh chúng ta có rổt nhiều nước tòn tạỉ dưới những dạng khác nhau Nước trên mặt đát ngoài đại dương ở các sững suối hồ ao d các hồ chứa nhân tạo nước ngằni nước trong khổng khí bâng tuyết và các dạng li6n kểt khác. Theo Verônátske khói lượng nước trọng vỏ trối đất đốn độ sâu 25km ước khoảng 1 3 tỷ km3 tức ỉà gần bầng lượng nưữc cố trong đại dương. Lượng nước trên mặt đất khoảng 1 46 tỳ km3 trong đđ nước biển chiếm khoảng 1 37 tỳ km3. Nước nhiều như vậy nhưng sự phân bố theo không gian lại rẫt không đều. Trên trái đất có những vùng cd lượng nước khá phong phú nhưng lạỉ có những vừng khô hạn. Các vùng nhiều mưa X 2 2000mm trong năm trên thế giói phân bố như sau ở Châu Âu - vùng núi Anpơ Côcazơ Nauy ở Châu Á - Việt Nam trù cóc vùng châu thổ Cừu Long Cao Bằng Lạng Sơn . . Nam Dương Phi-líp-pin Nhật Bản Mã Lai Cam pu chia . Như vậỹ Việt Nam là một trong những vùng mưa nhiều cđ lượng dòng chảy khá phong phũ. Độ sâu đòng chảy cùa hệ thổng sông Hông rấi lớn khoảng 900mm trong nâm gấp khoảng 3 5 lần độ sâu dòng chảy bình quân tréo thế giới thuộc vảo sống có nguồn nước phong phú nhất trên thế giới. Nước có hai thuộc tính cơ bản đố là gây lợi và gây hại. Nưỏc ià nguồn động ỉực cho các hoạt động kinh tế của con người song nố cũng gây ra những hiếm họa ghô gớm đói với con người. Những trận lũ lớn có thể gây ra thiệt hại lớn về người và cùa những trận ỈA quét có sức phá hủy rất lớn gfty thiệt hại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.