tailieunhanh - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 14

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 14', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 10. FileMove file_nguồn nơi đến flag 11. FileDelete path 12. FileRecycle nguồn 13. FileRecycleEmpty ổ đĩa 14. FileGetSize file_name 15. FileExist path 16. FileInstall source dest flag 17. FileOpenDialog title init dir filter options def name hwnd 18. FileSaveDialog title init dir filter options def name hwnd 19. FileSelectFolder dialog text root dir flag initial dir hwnd 20. DriveGetDrive type 21. DriveGetLabel path 22. DriveGetSerial path 23. DriveSetLabel path label 24. DriveSpaceFree path 25. DriveSpaceTotal path 26. DriveStatus path Quản lý môi trường 1. ClipGet Lấy văn bản từ clipboard Th. Công trả về một chuỗi chứa đoạn text trong clipboard Hỏng gán @error 1 nếu clipboard rỗng 2 nếu chứa mục nhập không phải là text 3 hoặc 4 nếu không thể truy cập clipboard Chú ý nếu có nhiều file thư mục được lưu trong clipboard thì đường dẫn và tên file thư mục được trả về mỗi tên được ngăn cách bởi ký tự @LF 2. ClipPut value Ghi một đoạn text vào clipboard value là một chuỗi muốn ghi vào clipboard Th. Công trả về 1 Hỏng trả về 0 Chú ý nội dung đã có trước đó trong clipboard sẽ bị viết đè. Một chuỗi rỗng sẽ xóa sạch clipboard 3. MemGetStats Lấy các thông tin liên quan đến bộ nhớ và trả về một mảng gồm bảy phần tử với nội dung array 0 Memory Load Percentage of memory in use array 1 Total physical RAM array 2 Available physical RAM array 3 Total Pagefile array 4 Available Pagefile array 5 Total virtual array 6 Available virtual Đơn vị tính là Kilobyte Kb Quản lý thư mục 1. DirCopy nguồn đích flag Copy một thư mục và tất cả các file các thư mục con bên trong thư mục nguồn đến thư mục đích nguồn chỉ định thư mục cần copy không có dấu ở cuối đích thư mục sẽ chứa các phần được sao chép đến không chứa dấu ở cuối flag tùy chọn nếu flag 0 thì không viết đè các file đã có ở thư mục đích mặc định 1 sẽ viết đè các file đã có 2. DirMove nguồn đích flag Dời một thư mục được chỉ định trong nguồn sang thư mục được chỉ định trong đích 3. DirCreate path Tạo một thư mục Path đường dẫn đầy đủ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    127    1
6    150    1
7    127    1
5    125    1
6    127    1
6    115    1
6    122    1
6    174    1
7    122    1
5    97    1
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.