tailieunhanh - Luận văn - Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân .Hàng năm chiếm khoảng 30% vốn đầu tư của cả nước .Sản phẩm của ngành XDCB là công trình có giá trị lớn ,thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh cạnh đó sản phẩm xây dựng cơ bản còn có ý nghĩa thẩm mỹ ,phong cách kiến trúc nên còn có ý nghĩa quan trọng về văn hoá xã hội. | Ví dụ trong tài khoản 627của công ty bao gồm : khoản mục chi phí máy thi công ,khấu hao TSCĐ dùng thi công ,khấu hao nhà làm việc,khấu hao nhà ta nên chú ý rằng ,sản xuất xây lắp khác hẳn với sản xuất công nghiệp ,nó có thêm khoản mục chi phí máy thi công .Đây là khoản mục chi phí phát sinh trực tiếp đối với từng công trình ,hạng mục công trình ,việc tính đúng tính đủ chi phí máy thi công là công tác quan trọng nhằm tính đúng sát thực tế các khoản mục trong giá thành sản xuất của sản phẩm .Chi phí máy thi công của công ty được tập hợp vào tài khoản 627-chi phí máy thi với trường hợp hạch toán chi phí máy thi công như vậy là không chính xác ,bởi vì khi đó chi phí nhiên liệu ,vật liệu phục vụ máy ,chi phí nhân công điều khiển máy cần phải hạch toán vào tài khoản 6231,6232 Nhìn qua thì phần công việc đó có phần phức tạp hơn nhưng hạch toán như vậy không những đúng theo chế độ quy định mà còn mà còn tính đúng khoản mục chi phí NVL,chi phí NCTT,làm cơ sở cho việc tính đúng các khoản mục trong giá thànhcũng như tiền lương ,bảo hiểm cho công nhân trực tiếp sản xuất.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.