tailieunhanh - ASP.NET 4 Unleased - p 108

Các điều khiển MenuItemStyle được áp dụng cho cấp độ menu tương ứng với thứ tự kê khai. Các MenuItemStyle đầu tiên được áp dụng mức đơn đầu tiên, các MenuItemStyle thứ hai là áp dụng cho các mức độ đơn thứ hai, và như vậy. Cuối cùng, lớp MENUITEM chính nó bao gồm một số định dạng đặc tính hữu ích:. | 1044 CHAPTER 22 Using the Navigation Controls The MenuItemStyle controls are applied to the menu level that corresponds to their order of declaration. The first MenuItemStyle is applied to the first menu level the second MenuItemStyle is applied to the second menu level and so on. Finally the MenuItem class itself includes several useful formatting properties ImageUrl Enables you to specify the URL for an image that is displayed next to a menu item. PopOutImageUrl Enables you to specify the URL for an image that is displayed when a menu item contains child menu items. SeparatorlmageUrl Enables you to specify the URL for an image that appears below a menu item. Selectable Enables you to prevent users from selecting clicking a menu item. Selected Enables you to specify whether a menu item is selected. Target Enables you to specify the name of the window that opens when you click a menu item. For example the page in Listing displays a menu that resembles a traditional desktop application menu see Figure . FIGURE Displaying a desktop application menu. From the Library of Wow eBook Using the Menu Control 1045 LISTING @ Page Language C DOCTYPE html PUBLIC - W3C DTD XHTML EN http TR xhtml11 DTD html xmlns http 1999 xhtml head id Head1 runat server style type text css .staticMenuItem color black border solid 1px black padding 2px 4px .menuHover color white background-color blue .dynamicMenuItem color black padding 2px 4px .dynamicMenu border Solid 1px black filter progid OffX 5 OffY 5 Color gray Positive true style title Menu Desktop title head body form id form1 runat server div 22 asp Menu id Menu1 Orientation Horizontal StaticMenuItemStyle-CssClass staticMenuItem StaticHoverStyle-CssClass menuHover DynamicHoverStyle-CssClass menuHover DynamicMenuItemStyle-CssClass dynamicMenuItem DynamicMenuStyle-CssClass dynamicMenu Runat server From the Library of Wow .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.