tailieunhanh - Đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty dệt Hà Nam”

Trong thời đại hiện nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề quan trọng, đó là khoản thù lao của người lao động. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như trợ cấp, BHXH, tiền thưởng Đối với doanh nghiệp thì. | ông tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đúng đắn, chính xác các khoản tiền lương, các khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi nhuận cho Công ty để Công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức năng quản lý lao động tiền lương thì kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa trên cơ sở kết hợp với thực trạng của Công ty để đưa ra phương thức quản lý tốt nhất. Đề tài tiền lương, các khoản trích theo lương của người lao động, với những vấn đề quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty dệt Hà Nam sẽ góp một phần vào việc giải quyết vấn đề đảm bảo công bằng cho việc trả lương của Công ty cũng như ngoài Công ty, ở nơi sử dụng lao động làm việc, giúp Công ty tồn tại, phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện cơ sở lý luận trên xuất phát từ hình thức tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty dệt Hà Nam, đặc biệt quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.