tailieunhanh - Luyện thi ĐH phần vô cơ

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh phần vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TROOING CHU VAIN AN TAI LIEU OIN THI NAlI HOC -CAO NANG 1. Day kim loai phàn ung voi dd CuSÜ4 là Cu Na Fe Mg Cu Al Fe K Na Fe Ag 2. Phàn ung nào sau dây không xày ra Ag Fe2 Fe3 Fe3 3. Hoà tan 3 25 gam kim loai R hoa tri n trong dd H2SÜ4 du thu dupe 1 12 litkhi H2 dktc .R là 4. Hoà tan 13 gam kim loai R hoa tri n không dôi trong dd HNÜ3 không thu dune chât khi sau do thêm tiêp dd NaÜH du vào dd thu duoe 1 12 lit khi dktc .Tim tên R d. Ag 5. Cho hh Ag Cu Fe . Dê tâch duoe Ag sao khôi luong không thay dôi nguoi ta dùng chât gi a. CuCl2 NÜ3 3 6. Cho câc kim loai K Al Cu Mg. Kim loai nào sau dây duoe dieu chê bang phuong phâp nhiêt luyên 3 kim loai do 7. VÔ tàu biên câu tao bang thép nguoi ta gan kim loai nào sau dây dê bào vê do là kim loai nào d. Zn 8. Khi cho Na vào dd CuSÜ4 thây co hiên tuong gi xày ra màu dô xuât hiên b. Không co hiên tuong gi xày ra kêt tua trang d. Co bot khi bay lên và xuât hiên kêt tua màu xanh 9. Hôn hop X gôm 2 kim loai A B hoa tri không dôi dung truoe Cu không tan trong nuoe Lây m gam X cho vào dd CuSÜ4 du toàn bô Cu sinh ra cho tâc dung dd HNÜ3 du thu duoe 11 2 lit khi NÜ dktc Lây m gam X hoà tan trong dd HNÜ3 du thu duoe V lit khi N2 dktc .Tim V 24 lit 36 lit 336 lit 224 lit 10. Hoa tan 10 gam hh Mg và Fe vào dd HCl du thu duoe 1 gam khi can dd thu duoe bao nhiêu gam muôi khan 5 5 11. Cho m gam Fe vào 100 ml dd Cu NÜ3 2 thi nhân thây nông dô Cu2 con lai bang nông dô Cu2 tham gia phàn ung và khôi luong chât ran thu duoe là m 0 16 gam .Tim m và nông dô mol ion Cu2 ban dâu 12 gam và 0 3M 12 gam và 0 4M 24gam và 0 2M 24 gam và 0 3M 12. Nông dô dd thu duoe khi hoà tan hêt 34 5 gam Na trong 150 gam nuoe là 787 27 9 13. Dùng khi CÜ dê khû CÜ ô nhiêt dô cao thu duoe chât ran X gôm 4 chât Fe2Ü3 Fe3Ü4 FeÜ Fe du .Hoà tan X trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.