tailieunhanh - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 3

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm hóa hữu cơ 1 Biên soạn Võ Hồng Thái 353. Bản chất của liên kết hiđro là a Liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử hiđro trong phân tử H2 b Lực liên kết giữa ion H mang điện tích dương với nguồn giàu địên tử mang điện tích âm c Lực hút tĩnh điện giữa H mang một phần điện tích dương với nguồn giàu điện tích âm mang một phần điện tích âm d Tất cả đều sai 354. Chọn kết luận không đúng a Tất cả rượu đơn chức no mạch hở đều nhẹ hơn nước b Tất cả rượu đơn chức đều có tính axit yếu hơn nước c Do có tạo liên kết hiđro nên tất cả rượu đều có nhiệt độ sôi cao hơn so với đồng phân ete của nó d Do tạo được liên kết hiđro với nước nên tất cả rượu đơn chức no đều hòa tan được trong nước trong khi tất cả các hiđrocacbon đều không hòa tan trong nước 355. 82 5 C 108 C 117 7 C là nhiệt độ sôi của các rượu I Butan-1-ol II 2-Metylpropan-1-ol III 2-Metylpropan-2-ol Nhiệt độ sôi tăng dần của ba rượu trên là a I II III b III II I c I III II d II I III 356. Đun nóng rượu etylic với H2SO4 đậm đặc từ nhiệt độ thấp đến tăng dần ở nhiệt độ 180 C nhằm chỉ đehiđrat hóa rượu thu được hỗn hợp A gồm các chất khí và hơi. Trong hỗn hợp A có thể có bao nhiêu chất hữu cơ Cho biết trong các chất hữu cơ thu được có chất phản ứng được với Na tạo khí hiđro a 2 chất b 3 chất c 4 chất d 5 chất 357. A là một dẫn xuất monoclo no mạch hở mà khi đốt cháy a mol A thì thu 5a mol CO2. A phù hợp với sơ đồ phản ứng dưới đây mỗi mũi tên là một phản ứng A ------ B Rượu bậc 1 --- D ----- E rượu bậc 2 --- F ----- G Rượu bậc 3 Tên của A là a 1-Clo-2-metylbutan b 2-Clo-3-metylbutan c 1-Clo-2 2-đimetylpropan d 1-Clo-3-metylbutan 358. A là một rượu đồng đẳng rượu alylic. Tỉ khối hơi của A so với khí sunfurơ bằng 1 125. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của A phù hợp giả thiết cho trên Không tính công thức cấu tạo của các rượu không bền a 6 b 5 c 4 b 3 C 12 H 1 O 16 S 32 359. Hỗn hợp A gồm hai rượu cùng dãy đồng đẳng. Thực hiện phản ứng đehiđrat hóa hoàn toàn 4 84 gam hỗn hợp A bằng cách đun nóng với dung dịch H2SO4

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.