tailieunhanh - Quyết định thu hồi giải thể

Quyết định thu hồi giải thể | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày tháng năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Quyết định cho phép đặt tại thành phố Đà Nẵng CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng; Xét đề nghị của .tại Công văn số ngày .tháng năm Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thu hồi Quyết định số của .về việc cho phép đặt tại thành phố Đà Nẵng. Lý do: Điều 2. Người đứng đầu cơ quan chủ quản .có trách nhiệm chỉ đạo Người đứng đầu đơn vị trực thuộc tại thành phố Đà Nẵng thực hiện các công việc: - Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của Chi nhánh cho Công an thành phố Đà Nẵng; - Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. - Giải quyết các vấn đề về tài chính, tài sản, lao động và các vấn đề có liên quan khác của Chi nhánh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành ,Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận, huyện , Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Người đứng đầu cơ quan chủ quan, Người điều hành tại thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Sở, Ban, Ngành - Cục Thống kê TP; - Cục Thuế TP; - Kho bạc NN TP; - Phòng TCCQ quận , huyện; - UBND phường ; - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ. Lưu ý: Mẫu Quyết định này sẽ thay đổi khi có Quyết định thay thế Quyết định số 11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.