tailieunhanh - 92 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học

Tham khảo tài liệu '92 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường Phan Bội Châu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC To Sinh-Thể 1 Thành phần kiểu gen của mỗi quần thể có tính a Vừa đa dang vừa đặc trưng b Vừa đa dang vừa đặc trưng vừa ổn định c Đa dạng phát triển ổn định và đặc trưng d Đặc trưng và ổn định 2 Điểm thể hiện trong quần thể tự phối là a Không xảy ra sự giao phối ngẫu nhiên b Thiếu mối quan hệ thích ứng lẫn nhau về mặt sinh sản. c Ít bộc lộ tính chất là một tổ chức tự nhiên so với quần thể giao phối. d Cả a b c đều đúng 3 Về mặt di truyền học quần thể được phân chia thành a Quần thể cùng loài và quần thể khác loài. b Quần thể một năm và quần thể nhiều năm. c Quần thể sinh học và quần thể di truyền. d Quần thể tự phối và quần thể giao phối 4 Số thể dị hợp ngày càng giảm thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở a Quần thể giao phối b Quần thể tự phối c Ở loài sinh sản sinh dưỡng d Ở loài sở hữu tính 5 Trong quần thể giao phối khi đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ phân bố các kiểu hình có thể lần lượt suy ra a Vốn gen của quần thể b Tỉ lệ các kiểu gen tương ứng c Tần số tương đối của các alen và tỉ lệ các kiểu gen. d Tỉ lệ kiểu gen và tần số tương ứng của các alen. 6 Quần thể giao phối là nhóm các cá thể A trải qua nhiều thế hệ đã cùng chung sống trong khoảng không gian xác định trong đó các cá thể B với nhau và được C ở mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận thuộc cùng loài đó. a A cùng loài B quan hệ C cách ly b A khác loài B giao phối tự do C trao đỏi c A cùng loài B giao phối tự do C cách ly d A cùng loài B tác đông qua lại C tiếp xúc 7 Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec Trong những điều kiện nhất định thì lòng của A tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng B từ thế hệ này sang thế hệ khác. a A quần thể giao phối B thay đổi liên tục b A quần thể tự phối B thay đổi liên tục c A quần thể giao phối B duy trì không đổi d A quần thể tự phối B duy trì không đổi. 8 Về mặt lí luận định luật Hacdi - Vanbec có ý nghĩa a Giúp giải thích quá trình hình thành nhiều loài mới từ một loài ban đầu. b Tạo cơ sở

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.