tailieunhanh - 30 câu hỏi trắc nghiệm về kim loại

Tham khảo tài liệu '30 câu hỏi trắc nghiệm về kim loại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI 1 Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại a 1s22s22p63s23p1. b 1s22s22p37 c 1s22s22p63s23p5. d 1s22s22p63s23p6. 2 Cho các chất rắn sau NaCl I2 Fe. Kiểu liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử là a NaCl LK CHT I2 LK ion Fe LK phối trí. b NaCl LK CHT I2 LK ion Fe LK kim loại. c NaCl LK ion I2 LK CHT Fe LK kim loại. dNaCl LK ion I2 LK cho - nhận Fe LK kim loại. 3 Cho các chất rắn sau NaCl I2 Fe. Loại mạng tinh thể của mỗi chất lần lượt là a Tinh thể Ng tử tinh thể P tử tinh thể kim loại. b Tinh thể Ng tử tinh thể P tử tinh thể ion. c Tinh thể ion tinh thể P tử tinh thể kim loại. d Tinh thể Ng tử tinh thể ion tinh thể kim loại. 4 Cho các phản ứng nếu có sau phản ứng nào không xảy ra ZnSO. HCl 4 k 1 Mg CuSO4 2 Cu ZnSO - 4 3 Al NO3 3 Na2SO4 4 CuSO4 H2S 5 FeS2 HCl - 6 a 1 3 5 6 . b 1 3 4 . c 2 3 4 5 6 . _d 1 3 4 6 5 Trong dãy điện hoá thứ tự các cặp oxi hoá khử là Fe2 Fe Fe3 Fe2 Ag Ag. Khi cho bột Fe tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thì dd sau phản ứng chứa ion kim loại nào a ion Fe2 và ion Ag dư. b ion Fe2 c ion Fe3 và ion Ag dư. d ion Ag dư. 6 Điện phân dd NaOH trong bình điện phân có điện cực trơ và có màng ngăn xốp chất khí nào thoát ra ở catot a O2 b H2 c HCl 9 9 d Cl2 7 Khi cho Fe tác dụng với dd HCl nếu nhỏ thêm vài giọt dd Cu NO3 2 thì thấy khí thoát ra nhanh hơn vì a Cu tác dụng với dd HCl. b Cu NO3 2 là chất xúc tác. c xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá. d Fe tác dụng với ion H và NO3- sinh ra nhiều khí hơn 8 Hỗn hợp X chứa hai kim loại là Mg và Zn dung dich Y chứa các ion Cu2 Pb2 Ag . Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dd Y thì phản ứng xảy ra trước tiên là a Mg khử ion Ag . b Mg khử ion Pb2 . c Zn khử ion Cu2 . d Zn khử ion Ag . 9 Trong các phản ứng sau đây phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng a 2H2SO4 C - 2SO2 CO2 2H2O b H2SO4 Fe OH 2 FeSO4 2H2O. c 4H2sO4 2FeO - Fe2 SO4 3 4h2o SO2 d 6H2SO4 2Fe Fe2 So4 3 6H2O 3SO2 10 Cho kim loại Ba vào các dung bịch sau với những dung dịch nào thì không có kết tủa X1 NaHCO3 X2 CuSO4

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.