tailieunhanh - Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp lai (Có đáp án)

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: các phương pháp lai (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1 Giao phấn gần không dẫn đến kết quả nào dưới đây A Hiện tượng thoái hoá B Tăng tỉ lệ thể đồng hợp C Tạo ưu thế lai D Tạo ra dòng thuần Đáp án C Câu 2 Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần dự trên cơ sở di truyền học nào A Dễ làm xuất hiện các gen đột biến lặn có hại gây bệnh B Dễ làm xuất hiện các gen đột biến trội có hại gây bệnh C Thế hệ sau xuất hiện các biểu hiện bất thường D Gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra các tật bệnh ở người Đáp án D Câu 3 Trong chọn giống người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết ở vật nuôi và tự thụ phấn ở cây trồng để A Củng cố các đặc tính quý B Tạo dòng thuần tạo điieù kiện thuận lợi cho việc đánh giá kiểu gen của từng dòng thuần C Chuẩn bị cho việc tạo ưu thế lai tạo giống mới D Tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 4 Với 2 gen alen A a thế hệ ban đầu chỉ gồm các cá thể kiểu gen Aa ở thế hệ tự thụ thứ 3 tỉ lệ cơ thể dị hợp tử và đồng hợp tử sẽ là A Aa AA aa b Aa AA aa c Aa 25 AA aa 75 D Aa 25 AA aa Đáp án A Câu 5 Một cá thể với kiểu gen AaBbDd sau 1 thời gian dài thực hiện giao phối gần sẽ xuấth iện bao nhiêu dòng thuần A 2 b 4 c 8 D 6 Đáp án C Câu 6 Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện hiện tượng thoái hoá giống do A Các gen trội đột biến có hại tăng cường biểu hiện ở trạng thái đồng hợp B Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp C Phát tán gen trội đột biến có hại trong các thế hệ sau D Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần sinh trưởng và phát triển chậm năng suất giảm bộc lộ các tính trạng xấu Đáp án B Câu 7 Ở cây giao phấn khi tiến hành tự thụ bắt buộc qua nhiều thế hệ sẽ quan sát thấy hiện tượng A Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần B Thế hệ sau có sức sống hơn hẳn bố mẹ C Giống lai có sức sống cao hơn chống bệnh tốt hơn độ hữu thụ tăng hơn so với dạng gốc ban đầu D Xuất hiện 1 số giống mới Đáp án A Câu 8 Trong chọn giống để củng cố một đặc tính mong muốn người ta dùng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.