tailieunhanh - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm hóa vô cơ 1 Biên soạn Võ Hồng Thái 757. Số oxi hóa và hóa trị của C trong canxi cacbua CaC2 lần lượt là A. -4 IV B. -1 I C. -2 IV D. -1 IV 758. Hóa trị của C và số oxi hóa của C trong nhôm cacbua AI4C3 lần lượt là A. IV -1 B. IV -4 C. III -3 D. IV 4 759. Số oxi hóa của C và N trong metylamin CH3NH2 lần lượt là A. -2 -3 B. -3 -3 C. -4 -1 D. -3 -2 760. Số oxi hóa của cacbon bậc hai trong phân tử propan C3H8 là A. -3 B. -8 C. -2 D. 2 3 761. Nitrobenzen C6H5NO2 tác dụng với hiđro nguyên tử mới sinh đang sinh thu được anilin C6H5NH2 . Số oxi hóa của nguyên tử N trong hai chất nitrobenzen và anilin lần lượt là A. 2 -2 B. 3 -3 C. 2 -3 D. 5 -1 762. Hóa trị và số oxi hóa của O trong phân tử oxi đơn chất là A. 0 0 B. 0 -2 C. 0 2 D. II 0 763. Số oxi hóa và hóa trị của O trong phân tử H2O2 là A. -2 II B. -1 I C. -1 II D. -2 I 764. Chọn phát biểu đúng khi nói về FeS và FeS2 A. Trong hai chất trên cả Fe và S đều có hóa trị giống nhau B. Trong hai chất trên cả Fe S đều có hóa trị và số oxi hóa khác nhau C. Trong cả hai chất trên Fe có hóa trị và số oxi hóa giống nhau chỉ có S có hóa trị và số oxi hóa khác nhau D. Trong hai chất trên cả Fe và S đều có hóa trị giống nhau chỉ có số oxi hóa khác nhau 765. Số oxi hóa của mỗi nguyên tử C trong phân tử axit axetic CH3COOH theo chiều từ trái sang phải của công thức trên là A. 0 B. 3 -3 C. -3 3 D. -4 4 766. Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là A. Số điện tử cho chất oxi hóa bằng số điện tử nhận của chất khử B. Số oxi hóa tăng của chất khử bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa C. Số điện tử cho của quá trình khử bằng số điện tử nhận của quá trình oxi hóa D. Tất cả các ý trên đều đúng 767. Với phản ứng aFe bHNO3 l cFe NO3 3 dNOị eH2O Tổng hệ số nguyên nhỏ nhất của a b c d e là A. 12 B. 15 C. 8 D. 9 768. Muối sắt II sunfat làm mất màu tím của dung dịch kali pemanganat trong môi trường axit sunfuric theo phản ứng sau FeSO4 KMnO4 H2SO4 Fe2 SO4 3 MnSO4 K2SO4 H2O Muốn tác dụng vừa đủ 10 mL dung dịch FeSO4 0 1M trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.