tailieunhanh - Đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 môn Hóa khối B

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh đh 2007 môn hóa khối b', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn HÓA HỌC Khối B Câu số Mã đề thi 285 362 503 629 817 948 1. A C B B A D 2. D D B A C A 3. D A B C D B 4. C C B A D D 5. D D C B C B 6. B A A D B B 7. D B B C B D 8. D C A C C D 9. C A A D D C 10. A D B C A C 11. C B C B B A 12. A A C B A D 13. D C D C D C 14. A C A D D B 15. C B D A B D 16. B B D D D A 17. D B A A A B 18. B A C B B A 19. B B D B D C 20. A A B C C A 21. D A A A A C 22. D D A B A B 23. B B C A A B 24. C D B D C A 25. D B A A A C 26. A D C A A C 27. A C C D C D 28. A C C C B D 29. B D D D B A 30. D C A C C B Câu số Mã đề thi 285 362 503 629 817 948 31. C C B C D A 32. A A D B A A 33. B D B B C A 34. C D B A D B 35. A A D D C A 36. D D C D A A 37. C A D A C D 38. C B C D B B 39. C D A C B B 40. B B D B D D 41. C D A C B B 42. B C B B D D 43. A C D A A C 44. B D A A B D 45. A B C B B C 46. D B B C C A 47. A A B D D C 48. C D C A A C 49. D B A B B D 50. B C D D C B 51. C A D B D A 52. B C D C B C 53. B C A C C B 54. A A D D A C 55. C B C D D C 56. B A C A C

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.