tailieunhanh - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 9

Phần hiển thị bao gồm 8 Led 7 đoạn chung anod. Bus dữ liệu xuất ra hiển thị được nối tới PortA của 82552. Vì dòng ra tại mỗi chân các Port của 8255 chỉ có khoảng 4mA, mà mỗi Led sáng thì phải cung cấp dòng khoảng 8 – 10mA nên phải dùng IC đệm nên PortA của 8255 nối tới các ngõ vào A1 _ A8 của 74245, bus dữ liệu ngõ ra nối qua điện trở hạn dòng đến các thanh của Led 7 đoạn. Với mạch giải mã chọn Led: ba ngõ vào A, B, C. | Chương 9 Transistor Q4 C828 Chon p 40 Chon dona aua led la 10mA ICSAT -V -V . C- r LED r CESAT __ RC 10 lơ3 280 Chon Rc 2200 A ICSATtt TZX T 13mA CSiTtt 220 X10-3 Ma điều kiện bao hoa la pIB IcSAT p X Voh -Vbesat I rb 40 X 4-9 0-8 12 61m R 13 Chon Rb R19 10kQ 4. Transistor Q5 C828 Chon p 40 Chon dong IC 10mA V - V 5 - RC Vcc I ic 10 4800 Rc 1KQ p IB IcSAT px V - V - V. - v . y CC y D5 y D6 BESAT RB V - v . y CC y CESAT Rc R K 0X Vcc - Vp - Vp x R V -CC CESAT 40 x 5 - 07 -3 - 1 5 - KQ Chọn Rb lấy Rb R21 la biến trở 20KQ để điều chỉnh cho chính xác 5. Transistor Q6 C828 Chọn p 40 Má điều kiến báo hoa lá pIB IcSAT chọn Rc 1KQ V _ V_ V - V . . p x OH r BESAT V CC r CESAT Rb 40. .8 x 1 Chon Rb R24 10 kQ Q7 A 564 Chon p 40 Chọn dong qua led là 10mA R Vcc VLED Vecsat 5 2 280Q C LED . Chọn Rc 330Q V 1 CC_ ẨLEDtt -y . LED ECSAT Mà điều kiện bào hoa là pIB IcsAT px V - V - V y CC y OL y EBSAT V_ - V__ y LED y ECSAT Rb V CC Rb p VCC - VEBsat - VOL R V-Vr -V _ CC LED v ECsat 40 x 5 - 0 8 - 0 1 x 330 5 - 2 - 0 2 19 325KQ Chon Rb R25 7 5 KQ Q8 C828 Chon p 40 VCC VBESAT VCC Rb V CESAT Mà điều kiện bao hoa la pIB IcSAT Chon Rc 1kQ. _ 40 x r -----1 RB 40x 42 35KQ B x 1 Chon Rb R27 15 KQ Q9 A 564 Chon p 4o Chon dong qua lềd la 10mA VCC VCESAT VLED 1 LED 5-0 2-2 10 x10-3 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.