tailieunhanh - Teach Yourself Electricity & Electronics P1

IT IS IMPORTANT TO UNDERSTAND SOME SIMPLE, GENERAL PHYSICS PRINCIPLES in order to have a full grasp of electricity and electronics. It is not necessary to know high-level mathematics. In science, you can talk about qualitative things or about quantitative things, the “what” versus the “how much.” For now, you need only be concerned about the “what.” The “how much” will come later.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.