tailieunhanh - Bản UCP600 bằng tiếng Việt

Bản sửa đổi quy tắc và Thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (thường được gọi tắt l “UCP” lần này l lần thứ 6 kể từ khi UCP được ban hành đầu tiên vào năm 1933. Đây là kết quả của hơn 3 năm làm việc của Ủy ban kỹ thuật và Tập quán Ngân hàng thuộc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). | LÔØI NOÙI ÑAÀU Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø “UCP” laàn naøy laø laàn thöù 6 keå töø khi UCP ñöôïc ban haønh ñaàu tieân vaøo naêm 1933. Đaây laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm laøm vieäc cuûa Uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng thuoäc Phoøng Thöông maïi Quoác teá (ICC). ICC ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1919 vôùi muïc tieâu ban ñaàu laø thuùc ñaåy thöông maïi quoác teá vaøo thôøi ñieåm maø chuû nghóa quoác gia vaø chuû nghóa baûo hoä ñe doïa nghieâm trọng heä thoáng thöông maïi theá giôùi. Treân tinh thaàn ñoù, UCP ñöôïc ban haønh laàn ñaàu tieân ñaõ laøm giaûm söï baát ñoàng do moãi quoác gia coá gaéng aùp duïng moät quy taéc rieâng veà thö tín duïng vaø ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu laø taïo ra moät boä quy taéc hôïp ñoàng töø ñoù thieát laäp söï thoáng nhaát trong thöïc haønh tín duïng chöùng töø ñeå caùc nhaø thöïc haønh khoâng phaûi ñoái phoù vôùi söï xung ñoät phaùp luaät khoâng ñaùng coù giöõa caùc quoác gia. Vieäc UCP ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi bôûi caùc nhaø thöïc haønh ôû caùc nöôùc coù heä thoáng kinh teá vaø phaùp luaät raát khaùc bieät laø baèng chöùng khaúng ñònh söï thaønh coâng cuûa Quy taéc naøy. Caàn löu yù raèng UCP laø saûn phaåm cuûa moät toå chöùc quoác teá tö nhaân chöù khoâng phaûi laø cô quan chính phuû. Ngay töø khi môùi hoïat ñoäng , ICC ñaõ luoân nhaán maïng vai troø quan troïng cuûa khaû naêng töï ñieàu tieát trong thöïc tieãn kinh doanh. Baûn Quy taéc naøy, hoaøn toaøn do caùc chuyeân gia thuoäc khu vöïc tö nhaân soaïn thaûo, ñaõ khaúng ñònh ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa quan ñieåm treân. UCP laø boä quy taéc tö nhaân veà thöông maïi thaønh coâng nhaát töø tröôùc ñeán nay. Raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ ñoùng goùp cho baûn söûa ñoåi laàn naøy, vôùi teân goïi laø UCP 600. Ñoù laø: nhoùm soaïn thaûo UCP, ñaõ nghieân cöùu, xem xeùt kyõ löôõng treân 5000 yù kieán goùp yù tröôùc khi ñöa ra vaên baûn ñöôïc chaáp nhaän cuoái cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.