tailieunhanh - Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

Số liệu thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giai đoạn 1988-2007 và thống kê chi tiết 9 tháng 2007. Thống kê FDI phân theo ngành, hình thức đầu tư, quốc tịch chủ đầu tư và địa bàn đầu tư.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG